محصولات سایت

سه لامپ سه کلید

 

moamay-bil-gets-m94

ما دو اتاق داریم. که این اتاق ها در کنار یکدیگر قرار دارند. در یکی از اتاق ها سه لامپ وجود دارد و در اتاق دیگر سه کلید وجود دارد که هر کلید مختص یک لامپ است، این کلید ها هیچ ردیف یا نظم خاصی ندارند، ما در اتاقی که در آنجا کیلد ها هستند قرار داریم. و ما فقط یکبار میتوانیم به اتاقی که در آن لامپ ها وجود دارند برویم.

سوال معما: مشخص کنید که هر کلید برای کدام لامپ است؟؟

جوابی بنویسید